Schoolgeschiedenis

Ongetwijfeld ontbreken in dit overzicht belangrijke data en kunnen nog interessante gegevens of anekdotes toegevoegd worden. Laat maar komen....

1868 Ontstaan. Het ontstaan van de parochiale basisschool kan in 1868 gesitueerd worden. 
In die tijd bestond er een gemeenteschool in Zemst, maar op vraag van de toenmalige pastoor Theyskens begonnen de zusters Annonciaden uit Ranst in september een bewaarschool. Deze school had slechts beperkte middelen en was in oude stallingen van een omgebouwde boerderij gehuisvest. 
Enkele jaren later ging de lagere school van start zodat de kleuters in dezelfde school konden doorstromen naar het lager onderwijs.

1879 was een belangrijk jaar voor de lagere scholen met de invoering van de nieuwe wet op het lager onderwijs, die onder meer de gemeenten verplichtte een eigen lagere school op te richten. 
Ook in Zemst leidde deze wet tot strubbelingen tussen katholieken en liberalen. 
Als gevolg van de ruzies werd zowel in Zemst-Laar als in het centrum een nieuwe vrije lagere school opgericht. 
In Zemst-Laar werd dit een lagere school voor jongens en meisjes, en ook een bewaarschool waardoor de gemeenteschool volledig leeg liep. 
In Zemst centrum werd een vrije jongensschool opgericht, die het financieel echter zeer zwaar had. Dit betekende ook de splitsing van de tot dan toe gemengde lagere school.

1888 De vrije meisjesschool, in de oude stallingen van juffrouw Martina Theresia Vanhaecht, kende succes, wat al snel tot plaatsgebrek leidde. 
In 1888 stierf juffrouw Vanhaecht, en liet heel wat gronden en enkele gebouwen na. 
Het woonhuis, dat reeds door de zusters gebruikt werd kwam nu volledig in hun handen zodat er aan uitbreiding van de school kon gedacht worden. 
Er werden bouwplannen getekend, en de nodige geldmiddelen werden verzameld. Hiervoor werden ook vooraanstaande parochianen aangesproken. 
Toen de financiering ongeveer rond raakte werden afbraakwerken aangevat om plaats te maken voor de nieuwbouw.

Rond 1893/94 verdween een groot deel van de stallingen, en op de vrijgekomen plaats verrees een nieuw schoolgebouw langs de Brusselsesteenweg. 
Er werd ook een afdak aangebouwd, en in 1897 was alles klaar en konden de meisjes de nieuwe klassen in gebruik nemen.

Rond 1900 besloot de katholieke partij het vrij onderwijs meer middelen te geven. De privéscholen die als vrije scholen verder wilden werken konden 'vrije gesubsidieerde scholen' worden. 
De vrije meisjesschool maakte van deze mogelijkheid gebruik. 
In die tijd telde de school ongeveer 90 kinderen. Het onderwijs werd volledig door zusters verzorgd.

In 1910 was de kwaliteit van het onderwijs al veel verbeterd, mede door de aanpassing van de leerprogramma's. 
Echter ook de verfransing nam toe, en men sprak van de 'Ecole mixte subsidiée du centre'.

In 1914 brak de oorlog uit en de school werd tijdelijk gebruikt als rode kruispost. 
Vanaf 1915 kwam het vrij onderwijs terug op gang maar gedurende de volgende oorlogsjaren werd meer aandacht besteed aan voedselhulp in de scholen dan aan onderwijs. 
In 1916 werd het onderwijs van de tweede taal verboden. 
Na de oorlog groeide het leerlingenaantal opnieuw aan.

Na 1920 werd de school opnieuw verfranst, en deden ook de 'juffrouwen' hun intrede.

Einde jaren 60: Elewijt, Eppegem, Hofstade, Weerde, Zemst en Zemst-Laar hebben elk een gemeentelijke lagere jongensschool. Bovendien is er telkens ook een vrije lagere meisjesschool en kleuterschool.

Na 1969 begint het schoolbevolkingscijfer in Vlaanderen te verminderen, wat later in Zemst enkele fusies binnen de drie bestaande netten (gemeentelijk, rijks- en vrij net) meebrengt.

1977Op 1 september werd de school opgenomen in een scholengemeenschap. Deze bestond vanaf dat moment uit vier scholen: 
de vrije meisjesschool van Zemst, de vrije gemengde school van Hofstade, de vrije meisjesschool van Weerde, en de vrije meisjesschool van Hombeek-Mechelen.

1985 Per 1 september gebeurde in Zemst een herstructurering met herschikking tussen gemeentelijk en vrij onderwijs, die er moest toe leiden dat elke deelgemeente of parochie over slechts één vrije school zou beschikken (lager en kleuteronderwijs). 
Om onderlinge strijd en ruzies tussen de netten te vermijden werden (geheime) besprekingen gehouden met het bisdom, waaruit de beslissing vloeide in elke parochie slechts één gemengde lagere en -kleuterschool te behouden: een vrije basisschool in Hofstade, Weerde en Zemst, een gemeentelijke basisschool in Elewijt, Eppegem en Zemst-Laar. Het rijksbasisonderwijs werd in deze herstructurering niet betrokken.

Bron: De school in de fusiegemeente Zemst (Uitg. De Semse)

19..: bouw van de kleuterafdeling.


kleuterblok

19..: afbraak van een gedeelte van de oude school, en vervanging door een moderne nieuwbouw.


school 19..

2000: afbraak van de rest van het oude gebouw, en aanvang van de bouw van een nieuw gedeelte dat aansluit bij het bestaande gebouw.


afbraak 
bord werken 2000 
nieuwbouw 2000

2001: de nieuwbouw wordt afgewerkt, en vanaf september worden de nieuwe klassen in gebruik genomen. 
Dit heuglijke feit haalt zelfs de plaatselijke pers...

foto streekkranst 
tekst foto streekkrant

2003: vorming van de scholengemeenschap ZWHHeM. Met de basisscholen van Weerde, Hombeek, Hofstade en Muizen wordt een administratief samenwerkingsakkoord gesloten om te voldoen aan de nieuwe richtlijnen tot vorming van grotere administratieve groepen.